Saber máis

Que é o acollemento familiar e en que se diferencia da adopción?

É un recurso de protección revogable, de carácter temporal ou permanente, orientado ao coidado de nenos, nenas ou adolescentes que se atopan privados dunha adecuada atención pola súa familia (aínda que sexa circunstancialmente) e consiste en confiar o seu coidado a unha persoa ou familia que reúna as condicións persoais, educativas e materiais necesarias para proporcionarlle unha vida familiar na que crecer, aprender e recibir o agarimo que axude a compensar e reparar o dano polas situacións vividas. 

No acollemento familiar, mantéñense os vínculos de parentesco da nena ou neno cos seus pais biolóxicos.

A adopción, por contra, si extingue os vínculos de parentesco do neno, nena ou adolescente  cos seus pais biolóxicos, pasando a formar parte definitivamente dunha nova familia creándose unha nova relación de filiación.

Polo tanto, non deberán orientarse ao acollemento a aqueles que desexen satisfacer a etapa biolóxica de querer ser pai ou nai. O acollemento é unha medida de protección destinada a axudar a un neno, nena ou adolescente a medrar e educarse nunha familia.

Canto dura o acollemento?

Todos os acollementos familiares teñen unha duración determinada, en función das necesidades e do problema que motivou a súa formalización. O acollemento durará o tempo que sexa necesario, ata a consecución e a resolución da situación familiar da nena ou neno.

A súa duración pode ser moi diversa: poden durar desde uns días ou semanas (acollementos de urxencia mentres se valora a situación) ata varios anos, prolongándose ata a maioría de idade (cando non é posible que a nena ou neno volva coa súa familia de orixe, pero non quere ou non pode ser adoptado).

Que familia pode ser acolledora?

Calquera persoa ou parella con independencia do seu estado civil, da súa identidade e orientación sexual, da existencia ou non de fillos e fillas, da condición social e das  ideoloxías ou crenzas. 

O perfil das familias acolledoras é moi variado, sendo a característica máis importante o compromiso coa infancia. 

Que outras características hai que cumprir para ser acolledores?

Vontade de acoller 

 • Dispoñer de estabilidade emocional, familiar e afectiva.
 • Ter estabilidade económica e unha vivenda axeitada.
 • Dispoñer de capacidade para cubrir as necesidades físicas, psicolóxicas, afectivas e sociais das nenas e nenos.
 • Manter colaboración con todas as partes implicadas no acollemento.
 • Non estar nas listas de adopción nin ter finalidade adoptiva.

O interese superior das nenas e nenos

O art. 2 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor recolle o “interese superior do menor” que consiste en que todo neno ou nena ten dereito a que o seu interese superior sexa valorado e considerado como primordial en todas as accións e decisións que lle concirnan, tanto no ámbito público como privado, primando sobre calquera outro interese lexítimo que puidese concorrer.

No acollemento familiar trátase de “poñer no centro” o interese superior do neno como criterio básico, por encima da familia biolóxica, a de acollida ou da administración pública.

Relación coa familia de orixe

Unha vez valorada a situación de xeito individual, o neno ou nena habitualmente dispón de visitas e/ou contactos cos pais biolóxicos, para preservar as relacións familiares e, de ser o caso, valorar as posibilidades de retorno, cando se considera que as circunstancias que deron lugar á separación xa foron superadas.

Do plan de visitas establecido informarase convenientemente á familia acolledora, que ten a obriga de facilitar os contactos e visitas entre a nena ou neno e a súa familia de orixe.

É moi importante que a familia acolledora asuma e colabore con este plan de visitas na medida do posible, o que contribuirá a que o neno ou nena entenda e asuma a súa situación con normalidade.

Con que apoios contan as familias acolledoras?

Apoio Técnico

As familias acolledoras contan cun servizo de acompañamento especializado e individualizado para apoiar a súa labor, responder a consultas e ofrecer orientacións ante as dificultades que puideran xurdir.

Unha rede de familias, que contarán cun espazo de apoio, soporte e cohesión grupal.

Unha formación continuada e o acceso a recursos específicos para poder dar respostas eficaces ás necesidades das nenas e nenos acollidos.

Compensación Económica

As familias reciben unha compensación económica da Administración polo acollemento. As contías establécense en función da idade da nena ou neno acollido: 600€ para os menores de 1 ano, 400 € para as nenas e nenos entre 1 e 3 anos e 350€ para os maiores de 3 anos ata os 18.

Ademais, se a nena ou neno ten algunha enfermidade, discapacidade ou necesidade especial que requira coidados ou atencións especiais, poderá acordarse unha remuneración máis elevada, que se fixa caso a caso.

Outros Beneficios

As familias acolledoras poden ser perceptoras doutros beneficios:

 • Recoñecemento de familia de especial consideración. Co obxecto de dotar ás familias acolledoras dunha protección especial, na Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, dáselles o carácter de “familias de especial consideración”, que outorga ás familias acolledoras un trato preferente en determinados ámbitos (vivenda, educación, transporte, etc.) en función da normativa específica de cada un destes sectores. 
 • Familia numerosa. Os menores en acollemento permanente teñen a consideración de fillos, para os efectos da obtención da condición de familia numerosa. 
 • Exención de pagamento en escolas infantís. As familias que acollen menores en situación de tutela ou garda gozan de exención total de pagamento por acceso ás escolas infantís 0-3 dependentes da Administración autonómica.  Teñen a posibilidade de acceder a unha praza nas ditas escolas en calquera momento do curso, se o acollemento se inicia con posterioridade ao peche do prazo de solicitude.
 • Reserva dunha quenda nas Residencias de Tempo Libre. As familias de acollida teñen prioridade en todas as quendas das estadías de verán nas dúas Residencias de Tempo Libre adscritas á Consellería de Política Social e Xuventude, Panxón e Carballiño. Ademais, benefícianse dun desconto adicional no prezo desta estadía. 
 • Gastos extraordinarios. A Consellería de Política Social e Xuventude asume directamente aqueles servizos adicionais que necesiten as persoas menores, que se entenden que exceden do seu coidado ordinario e que non estean cubertos polo sistema público xeral: atención profesional especializadas –logopedia, psicoterapia, pedagoxía, enfermería, fisioterapia- atención óptica e odontolóxica, próteses, etc. 
 • Axudas para libros de texto. As persoas menores que se atopen en acollemento familiar, entre outros grupos, reciben a axuda máxima para a adquisición de libros correspondente á ensinanza obrigatoria e curso en que estean matriculados, con independencia do nivel de renda da familia acolledora. 
 • Comedor escolar. Os menores en acollemento familiar son usuarios gratuítos dos comedores escolares dependentes da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mentres cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil. 
 • Prestación por maternidade/paternidade. Os menores en acollemento familiar de duración superior ao ano dan dereito á prestación por maternidade/paternidade da Seguridade Social.

Referencias legais

Scroll ao inicio
Abrir chat
Apúntate a unha charla informativa